شرکت دقت آزمون بسپار با بهره گیری از اساتید مجرب به آموزش کارشناسان و متخصصان جهت کار در انواع آزمایشگاه ها و
مراکز تخصصی آزمون محصولات پلیمری اقدام نموده است . دوره های آموزشی از طریق فکس شرکت به اطلاع شما خواهد
رسید.
آموزش کارشناسان آزمایشگاه
برگزاری کارگاه های آموزش کاربردی
برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت برای دانشجویان دانشگاه های آزاد و سراسری
ارائه گواهی شرکت در دوره
برگزاری دوره های کارآموزی
برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی پلیمر
ارائه مشاوره های کاربردی در جهت بهبود صنعت پلیمر
    1.  

     
  1.