بازدید از آزمایشگاه دقت آزمون بسپار
هدف : بازدید اعضا هیئت مدیره انجمن شرکت های فنی مهندسی و نماینده ی محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از واحدهای دارای مجوز تاسیس و پروانه تاسیس، جهت بروزرسانی و تبادل اطلاعات در زمینه مسائل و مشکلات واحدهای فنی مهندسی در سطح استان زنجان.