ايميل :                zpi_zanjan@yahoo.com
ارتباط مستقيم با مدير عامل:       09122417949     
مهندس معصومه حاجي داداشي