بر اساس ارزیابی بعمل آمده در سال 1396 شرکت دقت آزمون بسپار از تاریخ 96/12/19 مجاز به استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان گردید.