سمانه ابراهیمی

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

سمت: مدیرفنی-مسئول آموزش

آذر اخبار

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سمت: مدیر کیفی-مسئول فروش

بهزاد اسمعیلی

رشته تحصیلی: مکانیک

سمت: آزمونگر

سیدنادر مرتضوی

رشته تحصیلی: فوق لیسانس مکانیک

سمت: مسئول تحقیق و توسعه