خدمات آزمایشگاهی

آزمون لوله های پلی اتیلن مورد مصرف در کاربردهای آبرسانی،فاضلابی و زهکشی مطابق استاندارد های INSO 14427-2.،INSO 14427-2-A1، ISO 4427-2، EN 12201-2.

آزمون اتصالات پلی اتیلن برای کاربردهای آبرسانی، فاضلابی و زهکشی طبق INSO 14427-3-A1 و INSO 14427-3.

آزمون لوله پلی اتیلن مورد مصرف در کاربردهای گازرسانی طبق INSO 7607 و ISO 9261

آزمون لوله پلی اتیلن برای آبیاری جانبی طبق INSO 7607 و ISO 8779

آزمون لوله های قطره چکان دار مطابق INSO 6775  و ISO 9261

آزمون اتصالات مکانیکی مطابق INSO 21264

آزمون لوله پی وی سی مورد مصرف در عبور کابلهای الکتریکی و مخابراتی مطابق ISIRI 11105 و DIN 16873

آزمون لوله و اتصالات پی وی سی سخت مورد مصرف در تخلیه فاضلاب مطابق ISIRI 9119 و DIN EN 1329-1

آزمون لوله و اتصالات پی وی سی سخت مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار طبق ISIRI 9118 و DIN EN 1401-1

آزمون لوله و اتصالات پی وی سی سخت ناودانی مطابق  INSO 12142-1

آزمون لوله U-PVC  آبرسانی ،فاضلابی و زهکشی مطابق ISIRI 13361-2  و ISO 1452-2

آزمون اتصالات U-PVC  آبرسانی ،فاضلابی و زهکشی مطابق ISIRI 13361-3  و ISO 1452-3

آزمون لوله پلی پروپیلن برای لوله کشی آب سرد و گرم مطابق INSO 6314-2  و ISO 15874-2

آزمون لوله پی وی سی مشبک جهت مصارف زهکشی طبق ISIRI 7669

آزمون لوله پلی وینیل کلرید کم فشار روی زمین مطابق ISIRI 12019