شماره تماس شرکت: ۰۲۴۳۳۴۱۵۴۷۷

شماره فکس شرکت: ۰۲۴۳۳۱۵۴۴۰۲

همراه مدیرعامل: ۰۹۱۲۲۴۱۷۹۴۹ حاجی داداشی